سایت تعمیرات واگن – واگن پارس اراک

سایت تعمیرات واگن- واگن پارس

ریاست سایت: جناب آقای مهندس هادی لک

تعداد نفرات زیر مجموعه: ۸۴ نفر

لازم به ذکر است فعالیتهای خاصی که در اکثر سایتهای کشور قابل انجام نبوده به شرح زیر در این سایت در حال انجام می باشد:

  • بازسازی واگنهای سانحه دیده و خارج از رده و بازگرداندن آنها به شبکه ریلی
  • بازسازی بوژی های سانحه دیده و فرسوده و راه اندازی آنها
  • تبدیل واگنهای کف چوبی به کف فلزی
  • بازسازی واگنهای لبه بلند هندی و رومانی  و بازگرداندن آنها به شبکه ریلی

 

Untitled-2