سایت تعمیراتی راه آهن اراک

سایت تعمیرات واگن- راه آهن اراک

ریاست سایت: جناب آقای یاسین رضایی

تعداد نفرات زیر مجموعه: ۵۹نفر

 فعالیتهای این سایت :

  • بازسازی واگنهای سانحه دیده و خارج از رده و بازگرداندن آنها به شبکه ریلی
  • بازسازی واگنهای لبه بلند  و بازگرداندن آنها به شبکه ریلی

 

IMG_1362