هیئت مدیره

دکتر امید هزاره ،مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

علی کرباسیون ،رئیس هیئت مدیره

مهدی مشرفی ،عضو هیئت مدیره