هیئت مدیره

دکتر امید هزاره ،مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

مهندس محمد محمدی ،رئیس هیئت مدیره

مهدی نجفی ،عضو هیئت مدیره